Laukkoskelaiset ry

LAUKKOSKELAISET RY

Laukkoskelaiset ry on riippumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on ajaa laukkoskelaisten asioita ja tehdä kylästämme vieläkin viihtyisämpi paikka asua esimerkiksi järjestämällä virkistäviä tapahtumia kaikille kyläläisille.

​​Laukkoskelaiset r.y.
​​Pornainen

LAUKKOSKELAISET RY 2020-2021YHTEYSTIEDOT

 

Kylätoimikunta:

 

 

Rauli Olkanen 

puheenjohtaja

rauli.olkanen@gmail.com

Terhi Niinikoski

varapuheenjohtaja

terhi.niinikoski@gmail.com

Liljan-Kukka Runolinna 

sihteeri

liljankukka.runolinna@gmail.com

Kari Jurvanen 

nettivastaava

kari.jurvanen@gmail.com

Päivi Salonen

 

 

Hannu Hovi

 

Jaakko Nurmi

 

 

Riitta Villanen

 

Pertti Asikanius

 

Marja Lehväslaiho

Jukka Salonen 

Toiminnan tarkastaja
Vesa Halme

vara

 

Marica Nikkanen (MW koulu)

Waltarin koulun varaukset

marica.nikkanen@edu.pornainen.fi

 

Laukkoskelaiset ry:n säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Laukkoskelaiset ry ja kotipaikka Pornainen. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään seuraksi.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on toimia Laukkosken kyläyhteisön aineellisten ja henkisten olojen kehittämiseksi, sekä vakinaisten että vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja yhteishengen lisäämiseksi. Seura haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta ja luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii vaikuttamaan kylän olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä esityksiä ja aloitteita. Se järjestää kokouksia, juhlia ja retkiä, illanviettoja ja kursseja sekä tekee tutkimusta ja aloitteita.

Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää arpajaisia ja rahankeruita asianmukaisin luvin, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta. Seura voi myös harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa.

3 Jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen kylän alueella vakinaisesti tai osa-aikaisesti asuva henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Seuran jäsenet hyväksyy sen hallitus.

Jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsenmaksujen suuruuden määrää seuran vuosikokous.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jonka on katsottu toimineen seuran tavoitteiden vastaisesti tai jättäneen suorittamatta ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittyessään sitoutunut.

4 Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, jota kutsutaan kylätoimikunnaksi. Siihen kuuluu kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sama henkilö voidaan valita kylätoimikunnan jäseneksi korkeintaan kolmeksi kaudeksi peräkkäin.

Rahastonhoitajan ja sihteerin kylätoimikunta voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Kylätoimikunnan kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kunnanvaltuutetut.

Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) kylätoimikunnan jäsentä sitä vaatii.

Kylätoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) kylätoimikunnan jäsentä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

5 Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6 Tilit

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta annettava seuran tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kylätoimikunnalle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle kylätoimikunta ilmoittamalla asiasta vuosikokouksen päättämällä tavalla joko lehti-ilmoituksin tai jäsenille kotiin jaettavilla tiedotteilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain maalis-toukokuussa kylätoimikunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin kylätoimikunta tai seuran kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on kylätoimikunnalle esitetty.

9 Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan kylätoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Päätetään seuran koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai tilaisuudessa mahdollisesti esille tulevat, kokouksen hyväksymät asiat.

10 Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat seuran tavoitteita toteuttavaan toimintaan viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla.

Hyväksytty yhdistysrekisteriin yllä olevassa muodossa marraskuun 16. päivänä 2001